Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenie 21.09.2018r.


ZAT "ARTECH" Sp. z o. o. oferują do sprzedaży ciąg walcowniczy dwuklatkowy, za kwotę 291.210,00zł netto
(słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziesięć złotych) + 23% podatek VAT.

Opis techniczny. Zdjęcie w ząłączniku (załącznik).

Ciąg walcowniczy 2-u klatkowy do walcowania drutów na zimno produkcji Z.A.T. „ARTECH”, rok bud. 2011. W skład ciągu wchodzą:

· Odwijarka.
· Urządzenie do prostowania szablistości I-sze.
· I-sza walcarka.
· Kompensator I-szej walcarki.
· II-ga walcarka. Prędkość tej klatki jest wiodąca dla całego ciągu walcowniczego.
· Kompensator nawijarki.
· Urządzenie do prostowania szablistości II-gie.
· Urządzenie do prostowania falistości.
· Szafy sterownicze ciągu.
· Pulpit sterowniczy ciągu.
· Nawijarka z przesuwem liniowym (koło nawojowe).
· Filtr magnetyczno-bibułowy FMB 400.
· Filtr bibułowy FB 1500.
· Wózek do zakładania i zdejmowania kół nawojowych.

Ciąg służy do wytwarzania drutów płaskich (taśmy) oraz drutów kształtowych z materiałów takich jak stale, mosiądze, brązy, srebro i inne. Średnica drutu wejściowego – (od 2 do 10) mm.
Średnica walców (beczek) zgniatających – 200 mm, ich pokrycie – widiowe. Docisk mechaniczny za pomocą śruby.
Wydajność ciągu walcowniczego jest zróżnicowana i zależny głównie od przerabianego asortymentu drutu.
Wymiary ciągu: długość 30m, szerokość 6m.

Zainteresowani proszeni są o składanie ofert na adres: wozniak@zat-artech.com.pl
Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie spółki w Łodzi przy ul. Wersalskiej 54.
Telefon osoby do kontaktu: 602-618-387.
Termin składania ofert: do 05.10.2018r.


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Zakłady Artykułów Technicznych "ARTECH" Sp. z o.o, ul. Wersalska 54, 91-212 Łódź;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, tylko na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające;
4) Pani/Pana dane osobowe w ramach realizacji umowy przechowywane będą do momentu ustania przetwarzania niezbędnego do realizacji umowy oraz na podstawie (art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej) przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym wystawiono ostatnią fakturę. Pozostałe dane mogą być przechowywane do celów analityki oraz planowania biznesowego, na podstawie art. 6, ust 1, lit. f (RODO) – prawnie usprawiedliwionego interesu administratora do dnia wniesienia sprzeciwu;
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.