Biuletyn Informacji Publicznej


18.07.2017r. - OGŁOSZENIEPełnomocnik Wspólnika
Spółki działającej pod firmą
Zakłady Artykułów Technicznych „ARTECH” Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi


działając na podstawie Zarządzenia Ministra Skarbu Państwa Nr 34 z dnia 29 września 2008 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych spółek z udziałem Skarbu Państwa

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na
przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego:

Spółki Zakłady Artykułów Technicznych „ARTECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania. Zainteresowani proszeni są o przesłanie lub złożenie ofert w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Zakładów Artykułów Technicznych „ARTECH” Sp. z o.o. za rok 2017 – nie otwierać” w terminie do dnia 11 sierpnia 2017 roku do godziny 1500 (decyduje data i godzina wpływu oferty do Spółki) na adres:

Zakłady Artykułów Technicznych „ARTECH” Sp. z o.o.
91-212 Łódź, ul. Wersalska 54
Otwarcie ofert nastąpi do dnia 30 września 2017 roku w siedzibie SpółkiI.      Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:
1. Gotowość do spotkań informacyjnych z Pełnomocnikiem Wspólnika w trakcie i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego.
2. Przekazywanie do wiadomości Pełnomocnika Wspólnika sporządzanych dla Zarządu (w formie listu intencyjnego) informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości badanej Spółki.
3. Zakończenie badania wraz ze sporządzeniem i przekazaniem opinii wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego Spółki do dnia 29 marca 2018 roku.
II.      Oferta powinna zawierać:
1. Informacje o oferencie, w tym: o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów (przez biegłego rewidenta rozumie się podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o ich nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089 t.j.).
2. Udokumentowanie statusu prawnego oferenta: aktualny odpis z rejestru oraz zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem).
3. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
4. Opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego firmy oraz wykaz podmiotów gospodarczych (szczególnie z branży, w której działa Spółka), których sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez firmę w ostatnich 2 latach.
5. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania, o ile zajdzie taka potrzeba, do uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2017 (koszty uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników ponosi biegły rewident).
6. Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania tego sprawozdania. Cena winna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania i sporządzeniem opinii wraz z raportem z badania sprawozdania.
7. Wskazanie metod badania sprawozdania finansowego oraz wstępny harmonogram określający terminy prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego i udziałem w inwentaryzacji.
8. Projekt umowy.
9. Kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
III.      Warunki dodatkowe:
1. Pełna płatność za przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego nastąpi po przedłożeniu Opinii i raportu z badania.
2. Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.
3. Ten sam podmiot nie może badać Spółki więcej niż przez trzy kolejne lata.
4. Oferty zgłoszone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
5. Oferenci mogą uzyskać także inne informacje związane z badaniem do dnia 9 sierpnia 2017 roku w Sekretariacie Spółki.
6. Kryteriami oceny ofert będą cena oraz doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, w tym w branży, w której działa Spółka.
7. Ponadto Pełnomocnik Wspólnika zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, negocjacji warunków umowy (w tym ceny) oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. pobierz pdf >>


04.07.2017r. - OGŁOSZENIEZakłady Artykułów Technicznych "ARTECH" Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul.Wersalskiej 54, oferują do sprzedaży
wytwornicę wody lodowej (CHILLER) firmy RC Group (Włochy) typ 80.E2.G5.

Nominalna moc chłodnicza 78,7 kW.
Rok budowy 1997.
Bliższe informacje: 601-205-945.

wytwornica wody lodowej wytwornica wody lodowej wytwornica wody lodowej